Privacybeleid

Dit privacybeleid ("Beleid") beschrijft hoe Website Operator ("Website Operator", "wij", "ons" of "onze") de persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonlijke informatie") verzamelt, beschermt en gebruikt die u ("Gebruiker"", "u" of "uw") mogelijk verstrekt op de escapehotel.be-website en al haar producten of diensten (gezamenlijk "Website" of "Diensten"). Het beschrijft ook de keuzes die u heeft met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonlijke informatie en hoe u toegang kunt krijgen tot en uw informatie kunt bijwerken. Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die we niet bezitten of beheren, of op personen die we niet in dienst hebben of beheren.

Collectie van persoonlijke informatie

We ontvangen en slaan alle informatie op die u bewust aan ons verstrekt wanneer u online formulieren invult op de Website. U kunt ervoor kiezen om bepaalde informatie niet aan ons te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk geen gebruik maken van sommige functies van de Website. Gebruikers die niet zeker zijn welke informatie verplicht is, zijn welkom om contact met ons op te nemen.

Verzameling van niet-persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, registreren onze servers automatisch informatie die uw browser verstuurt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat, het type en de versie van uw browser, het type en de versie van uw besturingssysteem, taalvoorkeuren of de webpagina die u bezocht voordat u naar onze website kwam, de pagina's van onze website die u bezoekt, de tijd die u op die pagina's doorbrengt, informatie die u op onze website zoekt, toegangstijden en -datums, en andere statistieken.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Elke informatie die we van u verzamelen kan worden gebruikt om uw ervaring te personaliseren; onze website te verbeteren; klantenservice te verbeteren en vragen en e-mails van onze klanten te beantwoorden; onze website en diensten te beheren en exploiteren. Niet-persoonlijke informatie die wordt verzameld, wordt alleen gebruikt om mogelijk misbruik te identificeren en statistische informatie over het gebruik van de website vast te stellen. Deze statistische informatie wordt niet op andere wijze geaggregeerd op een manier die de identiteit van een bepaalde gebruiker van het systeem zou kunnen identificeren.

We kunnen persoonlijke informatie over u verwerken als een van de volgende van toepassing is: (i) U heeft uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Let op dat onder sommige wetgevingen wij mogelijk toestemming kunnen verwerken totdat u bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking (door u af te melden), zonder dat we hoeven te vertrouwen op toestemming of een van de volgende juridische grondslagen hieronder. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van persoonlijke informatie is onderworpen aan Europese gegevensbeschermingswetgeving; (ii) Het verstrekken van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen hiervan; (iii) Verwerking is noodzakelijk voor naleving van een wettelijke verplichting waaraan u bent onderworpen; (iv) Verwerking heeft betrekking op een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van een officiële autoriteit die aan ons is toegekend; (v) Verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Hoe dan ook, we zullen graag verduidelijken welke specifieke juridische grondslag van toepassing is op de verwerking en met name of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een vereiste om een overeenkomst aan te gaan.

Informatieoverdracht en -opslag

Afhankelijk van uw locatie kunnen gegevensoverdrachten inhouden dat uw informatie wordt overgedragen en opgeslagen in een land dat niet uw eigen land is. U heeft het recht om te weten wat de juridische basis is voor gegevensoverdrachten naar landen buiten de Europese Unie of naar internationale organisaties die worden beheerst door internationaal publiekrecht of opgericht zijn door twee of meer landen, zoals de VN, en om te weten welke beveiligingsmaatregelen door ons worden genomen om uw informatie te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u meer informatie vinden door de relevante secties van dit document te raadplegen of door contact met ons op te nemen via de informatie die is verstrekt in het contactgedeelte.

De rechten van gebruikers

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw informatie die door ons wordt verwerkt. In het bijzonder heeft u het recht om het volgende te doen: (i) u heeft het recht om uw toestemming in te trekken indien u eerder uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw informatie; (ii) u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie indien de verwerking wordt uitgevoerd op een wettelijke grondslag anders dan toestemming; (iii) u heeft het recht om te weten te komen of informatie door ons wordt verwerkt, openbaarmaking te verkrijgen met betrekking tot bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te ontvangen van de informatie die wordt verwerkt; (iv) u heeft het recht om de juistheid van uw informatie te controleren en deze te laten bijwerken of corrigeren; (v) u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van uw informatie te beperken, in welk geval wij uw informatie niet voor enig ander doel zullen verwerken dan het opslaan ervan; (vi) u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwijdering van uw persoonlijke informatie van ons te verkrijgen; (vii) u heeft het recht om uw informatie te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en, indien technisch mogelijk, om deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder enige belemmering. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw informatie wordt verwerkt door geautomatiseerde middelen en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een overeenkomst waarvan u deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonlijke Informatie wordt verwerkt voor het algemeen belang, in de uitoefening van een officiële autoriteit die ons is toegekend of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons worden nagestreefd, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een grond te verstrekken die verband houdt met uw specifieke situatie om het bezwaar te rechtvaardigen. U moet echter weten dat, als uw Persoonlijke Informatie wordt verwerkt voor direct marketing doeleinden, u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te verstrekken. Om te achterhalen of wij Persoonlijke Informatie verwerken voor direct marketing doeleinden, kunt u verwijzen naar de relevante secties van dit document.

Hoe u deze rechten kunt uitoefenen

Elke verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen kunnen gericht worden aan de Eigenaar via de contactgegevens vermeld in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand door de Eigenaar worden behandeld.

Privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust enige Persoonlijke Informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, gelieve dan geen Persoonlijke Informatie via onze Website of Service te verstrekken. Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen in de gaten te houden en deze Policy te handhaven door hun kinderen te instrueren nooit Persoonlijke Informatie via onze Website of Service te verstrekken zonder hun toestemming. Indien u reden heeft om te geloven dat een kind jonger dan 13 jaar Persoonlijke Informatie aan ons heeft verstrekt via onze Website of Service, neem dan contact met ons op. U moet ook ten minste 16 jaar oud zijn om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens in uw land (in sommige landen kunnen we uw ouder of voogd toestaan dit namens u te doen).

Cookies

De website gebruikt 'cookies' om je online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpagina-server op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen naar je computer te sturen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan jou heeft uitgegeven. We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische doeleinden om onze website en diensten te bedienen. Je hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt meestal je browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren als je dat liever hebt. Als je ervoor kiest om cookies te weigeren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van de functies van de website en diensten. Voor meer informatie over cookies en hoe je ze kunt beheren, bezoek internetcookies.org.

Do Not Track-signalen

Sommige browsers hebben een "Do Not Track"-functie die signalen verzendt naar websites die je bezoekt en aangeeft dat je niet wilt dat je online activiteit wordt gevolgd. Het volgen is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Bij deze doeleinden verwijst het volgen naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of online dienst gebruiken of bezoeken terwijl ze zich verplaatsen tussen verschillende websites in de loop van de tijd. Hoe browsers de "Do Not Track"-signaal communiceren is nog niet uniform. Als gevolg hiervan is deze website nog niet ingesteld om de "Do Not Track"-signalen die door je browser worden gecommuniceerd te interpreteren of erop te reageren. Desalniettemin begrenzen we zoals gedetailleerder beschreven in deze beleidsverklaring ons gebruik en verzameling van je persoonlijke informatie.

Affiliates

We kunnen informatie over u doorgeven aan onze partners om u gerelateerde of aanvullende producten en diensten te kunnen aanbieden. Alle informatie over u die we aan onze partners verstrekken, zal door die partners worden behandeld in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites die niet eigendom zijn van ons of door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere websites of derden. Wij raden u aan om op de hoogte te zijn wanneer u onze website verlaat en om de privacyverklaringen van elke website te lezen die mogelijk persoonlijke informatie verzamelt.

Informatiebeveiliging

We beveiligen de informatie die u verstrekt op computer servers in een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We hanteren redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van Persoonlijke Informatie die onder ons beheer en toezicht valt. Echter kan geen enkele gegevensoverdracht via internet of draadloos netwerk gegarandeerd worden. Daarom erkent u, terwijl we streven naar de bescherming van uw Persoonlijke Informatie, dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen zijn op het internet die buiten onze controle vallen; (ii) de beveiliging, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die worden uitgewisseld tussen u en onze Website niet gegarandeerd kunnen worden; en (iii) dergelijke informatie en gegevens onderweg bekeken of gemanipuleerd kunnen worden door een derde partij, ondanks alle inspanningen.

Gegevenslek

In het geval dat wij op de hoogte worden gesteld van een compromittering van de beveiliging van de Website of dat persoonlijke gegevens van gebruikers zijn bekendgemaakt aan ongerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden wij ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, waaronder, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, evenals melding aan en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek zullen wij redelijke inspanningen leveren om de getroffen individuen op de hoogte te stellen als wij van mening zijn dat er een redelijk risico op schade voor de gebruiker bestaat als gevolg van het datalek, of als kennisgeving anderszins vereist is volgens de wet. Wanneer dit het geval is, zullen wij een melding op de Website plaatsen, u een e-mail sturen en telefonisch contact met u opnemen.

Wettelijke vermelding

Wij zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien vereist of toegestaan door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of een soortgelijk juridisch proces, en wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te waarborgen, fraude te onderzoeken, of te reageren op een verzoek van de overheid.

Wijzigingen en aanpassingen

We behouden ons het recht voor om deze beleid met betrekking tot de website of diensten op elk moment te wijzigen, met ingang van de publicatie van een bijgewerkte versie van dit beleid op de website. Wanneer we dit doen, zullen we een melding plaatsen op de hoofdpagina van onze website. Door gebruik te blijven maken van de website na dergelijke wijzigingen geeft u uw toestemming voor dergelijke wijzigingen.

Aanvaarding van dit beleid

U erkent dat u dit beleid hebt gelezen en akkoord gaat met al haar voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website of haar Diensten stemt u ermee in gebonden te zijn aan dit beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, bent u niet gemachtigd om de Website en haar Diensten te gebruiken of te raadplegen.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact met ons op.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 14 juli 2019.

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren. Het gebruik ervan is optioneel, maar wordt aangeraden voor optimale functionaliteit. Meer details vindt u in ons cookiebeleid.